برنامه مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور از هفته ششم تا یازدهم ،،، ابومسلم در تهران از پیكان سبقت خواهد گرفت

هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال باشگاههاى كشور - جام ازادگان

 پیكان تهران - ابومسلم خراسان

پنجشنبه  19 ابان 90 -  ورزشگاه ایران خودرو تهران - ساعت 14:15

به امید پیروزى مشكى پوشان خراسان

هفته ششم: پنجشنبه 19/8/90

پیکان – ابومسلم خراسان – ساعت 15/14 – ورزشگاه ایران خودرو تهران

اتکا گلستان – داماش ایرانیان – ساعت 14 – ورزشگاه آزادی گرگان

استیل آذین – فولاد یزد – ساعت 14 – ورزشگاه تختی سمنان

نساجی مازندران – شهرداری یاسوج – ساعت 15/14 – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

شهرداری اراک – سایپا شمال – ساعت 15/14 – ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

کهر زاگرس لرستان – نفت مسجد سلیمان – ساعت 15/14 – ورزشگاه تختی درود

نیروی زمینی تهران – آلومینیوم هرمزگان – ساعت 15/14 – ورزشگاه شهدا نزاجا تهران

صنعتی کاوه تهران – تربیت یزد – ساعت 15/14 – ورزشگاه شهدا شهر قدس

شیرین فراز کرمانشاه – گل گهر سیرجان – ساعت30/14 – ورزشگاه انقلاب کرمانشاه

گسترش فولاد تبریز – صنعت ساری – ساعت 30/14 – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

پاس همدان – ماشین سازی تبریز – ساعت 30/14 – ورزشگاه قدس همدان

شهرداری بندرعباس – پیام مخابرات فارس – ساعت 30/14 – ورزشگاه تختی بندرعباس

استقلال صنعتی – برق شیراز – ساعت 15 – ورزشگاه تختی اهواز

ایرانجوان بوشهر – مس رفسنجان – ساعت 15 – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

 

هفته هفتم

چهارشنبه 25/8/90

تربیت یزد – نیروی زمینی تهران – ساعت 14 – ورزشگاه شهید نصیری یزد

پیام مخابرات فارس – شهرداری اراک – ساعت 14 – ورزشگاه حافظیه شیراز

پنجشنبه 26/8/90

ابومسلم خراسان – شهرداری بندرعباس – ساعت 14 – ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

فولاد یزد – اتکا گلستان – ساعت 14 – ورزشگاه شهید نصیری یزد

صنعت ساری – پیکان – ساعت 14 – ورزشگاه شهدا ساری

مس رفسنجان – استیل آذین – ساعت 14 – ورزشگاه تختی رفسنجان

سایپا شمال – ایرانجوان بوشهر – ساعت 14 – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

شهرداری یاسوج – شیرین فراز کرمانشاه – ساعت 14 – ورزشگاه تختی یاسوج

داماش ایرانیان – گسترش فولاد تبریز – ساعت 14 – ورزشگاه کارگران تهران

گل گهر سیرجان – کهر زاگرس لرستان – ساعت 14 - ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

برق شیراز – نساجی مازندران – ساعت 14 – ورزشگاه حافظیه شیراز

ماشین سازی تبریز – صنعتی کاوه تهران – ساعت 14 – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

آلومینیوم هرمزگان – استقلال صنعتی – ساعت 30/14 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

نفت مسجد سلیمان – پاس همدان – ساعت 45/14 – اختصاصی نفت مسجد سلیمان

 

هفته هشتم

سه شنبه 1/9/90

داماش ایرانیان - صنعت ساری – ساعت 14 – ورزشگاه کارگران تهران

شهرداری اراک – ابومسلم خراسان – ساعت 14 – ورزشگاه امام خمینی (ره) تهران

استیل آذین – سایپا شمال – ساعت 14 – ورزشگاه تختی سمنان

برق شیراز – شهرداری یاسوج – ساعت 14 – ورزشگاه حافظیه شیراز

نیروی زمینی تهران – ماشین سازی تبریز – ساعت 14 – ورزشگاه شهدا نزاجا تهران

چهارشنبه 2/9/90

گسترش فولاد تبریز – فولاد یزد – ساعت 14 – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

پنجشنبه 3/9/90

صنعتی کاوه تهران – نفت مسجد سلیمان – ساعت 14 – ورزشگاه هما تهران

اتکا گلستان – مس رفسنجان – ساعت 14 – ورزشگاه آزادی گرگان

پاس همدان – گل گهر سیرجان – ساعت 14 – ورزشگاه قدس همدان

گهر زاگرس درود – شیرین فراز کرمانشاه – ساعت 14 – ورزشگاه تختی درود

نساجی مازندران – آلومینیوم هرمزگان – ساعت 14 – ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر

شهرداری بندرعباس – پیکان – ساعت 15/14 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

ایرانجوان بوشهر-پیام مخابرات فارس-ساعت 14:30-شهید بهشتی-بوشهر

استقلال صنعتی – تربیت یزد – ساعت 30/14 – ورزشگاه تختی اهواز

یکشنبه 6/9/90-معوقه هفته دوم-ساعت 14:00

استیل آذین-صنعت ساری-تختی-سمنان

 

چهارشنبه9/9/90-هفته نهم

فولاد یزد-داماش ایرانیان-شهید نصیری-یزد-ساعت 14:00

پنجشنبه 10/9/90-هفته نهم ساعت 14:00

پیکان-شهرداری اراک-ایران خودرو-رفسنجان-ساعت 14:00

مس رفسنجان-گسترش فولاد تبریز-تختی-رفسنجان-ساعت 14:00

سایپا شمال-اتکا گلستان-شهید وطنی-قائم شهر-ساعت 14:00

شیرین فراز کرمانشاه-پاس همدان-انقلاب-کرمانشاه-ساعت 14:00

تربیت یزد-نساجی مازندران-شهید نصیری-یزد-ساعت 14:00

گل گهر سیرجان-صنعتی کاوه تهران-اختصاصی گل گهر-سیرجان-ساعت 14:00

آلومینیوم هرمزگان-برق شیراز-خلیج فارس-بندرعباس-ساعت 14:15

نفت مسجد سلیمان-نیروی زمینی تهران-اختصاصی نفت-مسجد سلیمان-ساعت 14:30

جمعه 11/9/90- هفته نهم

صنعت ساری-شهرداری بندرعباس-شهدا-ساری ساعت 14:00

پیام مخابرات فارس-استیل آذین-حافظیه-شیراز ساعت 14:00

شهرداری یاسوج-گهر زاگرس درود-تختی-یاسوج ساعت 14:00

ماشین سازی تبریز-استقلال صنعتی-یادگار امام(ره)تبریز ساعت 14:00

شنبه12/9/90

ابومسلم خراسان-ایرانجوان بوشهر-تختی-مشهد ساعت 14:00

 

جمعه 18/9/90-هفته دهم

فولاد یزد-صنعت ساری-شهید نصیری-یزد ساعت 14:00

شهرداری اراک-شهرداری بندرعباس-امام خمینی (ره)-اراک ساعت 14:00

داماش ایرانیان-مس رفسنجان-کارگران-تهران ساعت 14:00

نیروی زمینی تهران-گل گهر سیرجان-شهدا نزاجا-تهران ساعت 14:00

استیل آذین-ابومسلم خراسان-تختی-سمنان ساعت 14:00

اتکا گلستان-پیام مخابرات فارس-آزادی-گرگان ساعت 14:00

نساجی مازندران-ماشین سازی تبریز-شهید وطنی-قائم شهر ساعت 14:00

پاس همدان-گهر زاگرس درود-قدس-همدان ساعت 14:00

صنعتی کاوه تهران-شیرین فراز کرمانشاه-هما-تهران ساعت 14:00

آلومینیوم هرمزگان-شهرداری یاسوج-خلیج فارس-بندرعباس ساعت 14:00

ایرانجوان بوشهر-پیکان –شهید بهشتی-بوشهر ساعت 14:00

شنبه19/9/90-هفته دهم

گسترش فولاد تبریز-سایپا شمال-یادگار امام(ره)-تبریز-ساعت 14:00

برق شیراز-تربیت یزد-حافظیه-شیراز-ساعت 14:00

استقلال صنعتی-نفت مسجد سلیمان-تختی-اهواز-ساعت 14:30

 

پنجشنبه 24/9/90هفته یازدهم

صنعت ساری-شهرداری اراک-شهدا-ساری-ساعت 14:00

مس رفسنجان-فولاد یزد-تختی-رفسنجان-ساعت 14:00

شیرین فراز کرمانشاه-نیروی زمینی تهران-انقلاب-کرمانشاه-ساعت 14:00

پیکان-استیل آذین-ایران خودرو-تهران-ساعت 14:00

ابومسلم خراسان-اتکا گلستان-تختی-مشهد-ساعت 14:00

شهرداری یاسوج-پاس همدان-تختی-یاسوج-ساعت 14:00

گهر زاگرس درود-صنعتی کاوه تهران-تختی-درود-ساعت 14:00

شهرداری بندرعباس-ایرانجوان بوشهر-خلیج فارس-بندرعباس-ساعت 14:00

جمعه 25/9/90-هفته یازدهم

گل گهر سیرجان-استقلال صنعتی-اختصاصی گل گهر-سیرجان-ساعت 14:00

ماشین سازی تبریز-برق شیراز-یادگار امام(ره)تبریز-ساعت 14:00

سایپا شمال-داماش ایرانیان-شهید وطنی-قائم شهر-ساعت 14:00

پیام مخابرات فارس-گسترش فولاد تبریز-حافظیه-شیراز-ساعت 14:00

تربیت یزد-آلومینیوم هرمزگان-شهید نصیری-یزد-ساعت 14:00

نفت مسجد سلیمان-نساجی مازندران-اختصاصی نفت-مسجد سلیمان-ساعت 14:30

دسته یک » جام آزادگان

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.