سازمان لیگ، برنامه ی هفته‌های 13 تا 22 لیگ دسته ی اول فوتبال و بازی های معوقه ابومسلم را اعلام کرد

برنامه هفته‌های 13 تا 22 لیگ دسته اول فوتبال و بازی های معوقه ابومسلم اعلام شد. همچنین تاریخ نقل و انتقالات نیم فصل مسابقات لیگ دسته اول کشور فصل 93-92، از روز یکشنبه 10 آذر 92 تا چهارشنبه 4 دی 92 تعیین شده است. برنامه ی مسابقات لیگ دسته اول از هفته ی سیزدهم تا 22 ام را اعلام کرد.برنامه دیدارهای معوقه لیگ دسته اول : پنجشنبه 14 آذر ماه یزد لوله- ابومسلم خراسان، ورزشگاه شهید نصیری یزد، معوقه از هفته اول / شهرداری یاسوج – الوند همدان، ورزشگاه تختی یاسوج، معوقه از هفته ششم / نفت مسجد سلیمان – مس رفسنجان، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان، معوقه از هفته ششم / پدیده مشهد- نفت آبادان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، معوقه از هفته یازدهم/ تمامی دیدارها ساعت 14 برگزار می شود....

دوشنبه 18 آذرماه

ابومسلم خراسان- پیکان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، معوقه از هفته دوم

فولاد یزد- شهرداری یاسوج، ورزشگاه شهید نصیری یزد، معوقه از هفته هفتم

شهرداری بندرعباس- نفت آبادان، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس، معوقه از هفته هفتم

سایپا شمال – پارسه ، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر، معوقه از هفته هفتم

تمامی دیدارها ساعت 14 آغاز می شود.

جمعه22 آذرماه

راهیان کرمانشاه – ابومسلم خراسان، ورزشگاه آزادی کرمانشاه، معوقه از هفته سوم

پدیده مشهد- شهرداری بندرعباس، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، معوقه از هفته ششم

تمامی دیدارها ساعت 14 آغاز می شود.

نفت آبادان – الوند همدان، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 14 و 15 دقیقه، معوقه از هفته هشتم

هفته سیزدهم

جمعه 6 دی ماه

پدیده مشهد – گل گهر سیرجان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، ساعت 14

شنبه 7 دی ماه

شهرداری بندرعباس- استقلال اهواز، ورزشگاه خلیج فارس

الوند همدان – سیاه جامگان مشهد، ورزشگاه قدس همدان

شهرداری یاسوج – نساجی مازندران، ورزشگاه تختی یاسوج

فولاد یزد – نیروی زمینی، ورزشگاه شهید نصیری یزد

البدر بندر کنگ –ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه اختصاصی البدربندر کنگ

ابومسلم خراسان – پاس همدان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

نفت گاز گچساران- راهیان کرمانشاه، ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران

پارسه - یزد لوله، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

سایپا شمال – پیکان، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

تمامی دیدارها ساعت 14 برگزار می شود.

نفت آبادان – گهر دورود، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 14 و 15 دقیقه

نفت مسجد سلیمان – آلومینیوم هرمزگان، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان، ساعت 14 و 15 دقیقه


هفته چهاردهم

شنبه 14 دی ماه

ابومسلم خراسان – یزد لوله، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

یکشنبه 14 دی ماه

شهرداری بندرعباس- گیتی پسن اصفهان، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

الوند همدان – استقلال اهواز، ورزشگاه قدس همدان

فولادیزد- سیاه جامگان مشهد، ورزشگاه شهید نصیری یزد

شهرداری یاسوج- نیروی زمینی، ورزشگاه تختی یاسوج

البدر بندرکنگ- مس رفسنجان، ورزشگاه اختصاصی البدر

نفت و گاز گچساران- ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه اختصاصی نفت و گاز گچساران

سایپا شمال – راهیان کرمانشاه، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

پارسه – پیکان، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

پدیده مشهد- نساجی مازندران، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

تمامی دیدارها ساعت 14 برگزار می شود.

نفت آبادان – گل گهر سیرجان، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 14 و 15 دقیقه

نفت مسجد سلیمان – پاس همدان، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان، ساعت 14 و 15 دقیقه


هفته پانزدهم

یکشنبه 22 دی ماه

گل گهر سیرجان – گهر دورود، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

گیتی پسند اصفهان – الوند همدان، ورزشگاه آرارت اصفهان

نساجی مازندران – نفت آبادان، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

نیروی زمینی – پدیده مشهد، ورزشگاه شهدای نزاجا تهران

سیاه جامگان مشهد- شهرداری یاسوج، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

پاس همدان – آلومینیوم هرمزگان، ورزشگاه قدس همدان

مس رفسنجان – نفت و گاز گچساران، ورزشگاه نوش آباد رفسنجان

یزدلوله- نفت مسجد سلیمان، ورزشگاه شهید نصیری یزد

پیکان – ابومسلم خراسان، ورزشگاه پیکانشهر تهران

راهیان کرمانشاه – پارسه، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

تمامی دیدارها ساعت 14 آغاز می شود.

استقلال اهواز – فولاد یزد، ورزشگاه تختی اهواز، ساعت 14 و 15 دقیقه

ایرانجوان بوشهر – سایپا شمال، ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر، ساعت 14 و 15 دقیقه


هفته شانزدهم 

شنبه 28 دی ماه

پدیده مشهد – سیاه جامگان مشهد، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

یکشنبه 29 دی ماه

الوند همدان –شهرداری بندرعباس، ورزشگاه قدس همدان

گهر دورود- نساجی مازنداران، ورزشگاه تختی دورود

فولاد یزد- گیتی پسند اصفهان، ورزشگاه شهید نصیری یزد

شهرداری یاسوج- استقلال اهواز، ورزشگاه تختی یاسوج

نفت و گاز گچساران- البدربندرکنگ، ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران

آلومینیوم هرمزگان- یزدلوله، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

سایپا شمال – مس رفسنجان، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

پارسه - ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

ابومسلم خراسان – راهیان کرمانشاه، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

تمامی دیدارها ساعت 14 آغاز می شود.

نفت آبادان – نیروی زمینی، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 14 و 15 دقیقه

نفت مسجد سلیمان – پیکان، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان


هفته هفدهم

یکشنبه 6 بهمن ماه

نساجی مازندران – گل گهر سیرجان، ورزشگاه شهید وطنی قائمهشر

شهرداری بندرعباس –فولاد یزد، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

نیروی زمینی- گهر دورود، ورزشگاه شهدای نزاجا تهران

گیتی پسند اصفهان- شهرداری یاسوج، ورزشگاه آرارت اصفهان

سیاه جامگان مشهد- نفت آبادان، ورزشگاه تختی مشهد

یزدلوله- پاس همدان، ورزشگاه شهیدنصیری یزد

البدربندرکنگ- سایپا شمال، ورزشگاه اختصاصی البدر

پیکان- آلومینیوم هرمزگان، ورزشگاه پیکانشهر

مس رفسنجان- پارسه، ورزشگاه نوش آباد رفسنجان

راهیان کرمانشاه- نفت مسجد سلیمان، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

تمامی دیدارها ساعت 14 آغاز می شود.

استقلال اهواز- پدیده مشهد، ورزشگاه تختی اهواز، ساعت 14 و 15 دقیقه

ایرانجوان بوشهر- ابومسلم خراسان، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر، ساعت 14 و 15 دقیقه


هفته هجدهم

شنبه 12 بهمن ماه

ابومسلم خراسان- مس رفسنجان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

یکشنبه 13 بهمن

فولاد یزد- الوند همدان، ورزشگاه شهید نصیری یزد

گل گهر سیرجان- نیروی زمینی، ورزشگاه اختصاصی گل گهر

شهرداری یاسوج- شهرداری بندرعباس، ورزشگاه تختی یاسوج

گهر دورود – سیاه جامگان مشهد، ورزشگاه تختی دورود

پدیده مشهد- گیتی پسند اصفهان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

سایپا شمال- نفت و گاز گچساران، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

پارسه – البدربندرکنگ، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

تمامی دیدارها ساعت 14 آغاز می شود.

پاس همدان – پیکان، ورزشگاه قدس همدان، ساعت 14 و 15 دقیقه

آلومینیوم هرمزگان- راهیان کرمانشاه، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس، ساعت 14 و 15 دقیقه

نفت آبادان- استقلال اهواز، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 14 و 30 دقیقه

نفت مسجد سلیمان- ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان، ساعت 14 و 30 دقیقه


هفته نوزدهم

یکشنبه 20 بهمن

نیروی زمینی- نساجی مازندارن، ورزشگاه شهدا نزاجا تهران

سیاه جامگان- گل گهر سیرجان، ورزشگاه ثامن الائمه

گیتی پسنداصفهان- نفت آبادان، ورزشگاه آرارات اصفهان

پیکان – یزدلوله، ورزشگاه پیکانشهر

نفت وگاز گچساران – پارسه، ورزشگاه اختصاصی نفت

مس رفسنجان- نفت مسجد سلیمان، ورزشگاه نوش آباد رفسنجان

تمامی دیدارها ساعت 14 آغاز می شود.

الوند همدان – شهرداری یاسوج، ورزشگاه قدس همدان

شهرداری بندرعباس- پدیده مشهد، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

راهیان کرمانشاه – پاس همدان، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

البدربندرکنگ- ابومسلم خراسان، ورزشگاه اختصاصی البدر

تمامی این بازی ها ساعت 14 و 15 دقیقه اغاز می شود.

استقلال اهواز – گهر دورود، ورزشگاه تختی اهواز

ایرانجوان بوشهر- آلومینیوم هرمزگان، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

این دو دیدار ساعت 14 و 30 دقیقه آغاز می شود.


هفته بیستم

شنبه 26 بهمن ماه

پدیده مشهد – الوند همدان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، ساعت 14

یکشنبه 27 بهمن ماه

ابومسلم – نفت و گاز گچساران، ورزشگاه ثامن الائمه، ساعت 14

شهرداری یاسوج- فولاد یزد، ورزشگاه تختی یاسوج

گل گهر سیرجان- استقلال اهواز، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

گهر دورود – گیتی پسن اصفهان، ورزشگاه تختی دورود

پارسه – سایپا شمال، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

یزدلوله – راهیان کرمانشاه، ورزشگاه شهید نصیری یزد

تمامی این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه اغاز می شود.

پاس همدان- ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه قدس همدان

آلومینیوم هرمزگان- مس رفسنجان، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

این دو دیدار ساعت 14 و 30 دقیقه آغاز می شود.

نفت مسجد سلیمان – البدربندر کنگ، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان

نفت آبادان – شهرداری بندر عباس، ورزشگاه تختی آبادان

این دو دیدار ساعت 14 و 45 دقیقه آغاز می شود.


هفته بیست ویکم

یکشنبه 4 اسفند ماه

سیاه جامگان مشهد- نیروی زمینی، ورزشگاه ثامن الائمه، ساعت 14 و 15 دقیقه

فولاد یزد- پدیده مشهد، ورزشگاه شهید نصیری یزد

گیتی پسند اصفهان – گل گهر سیرجان، ورزشگاه آرارت اصفهان

سایپا شمال – ابومسلم خراسان، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

نفت و گاز گچساران- نفت مسجد سلیمان، ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران

مس رفسنجان- پاس همدان، ورزشگاه نوش آباد رفسنجان

تامی این دیدارها ساعت 14 و 30 دقیقه آغاز می شود.

استقلال اهواز- نساجی مازندران، ورزشگاه تختی اهواز

الوند همدان – نفت آبادان، ورزشگاه قدس همدان

شهرداری بندرعباس- گهر دورود، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

راهیان کرمانشاه –پیکان، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

ایرانجوان بوشهر-یزد لوله، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

البدربندرکنگ- آلومینیوم هرمزگان، ورزشگاه اختصاصی البدر

تمامی این دیدارها ساعت 15 آغاز می شود.


هفته بیست و دوم

جمعه 9 اسفند ابومسلم خراسان – پارسه، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، ساعت 14 و 30 دقیقه

شنبه 10 اسفند

پدیده مشهد- شهرداری یاسوج، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

نیروی زمینی- استقلال اهواز، ورزشگاه شهدای نزاجا

نساجی مازنداران- گیتی پسند اصفهان، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

گهر دورود- الوند همدان، ورزشگاه تختی دورود

گل گهر سیرجان- شهرداری بندرعباس، ورزشگاه اختصاصی گل گهر

پیکان- ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه پیکانشهر تهران

یزد لوله – مس رفسنجان، ورزشگاه شهید نصیری یزد

تمامی این دیدارها ساعت 14 و 45 دقیقه آغاز می شود.

آلومینیوم هرمزگان – نفت و گاز گچساران، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

پاس همدان- البدر بندرکنگ، ورزشگاه قدس همدان

این دو دیدار ساعت 15 آغاز می شود.

نفت آبادان- فولاد یزد، ورزشگاه تختی آبادان

نفت مسجد سلیمان – سایپا شمال، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان

این دو دیدار ساعت 15 و 15 دقیقه آغاز می شود. 


منبع: سایت گل، انتزاعی 

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.