هفته سیزدهم ، ابومسلم خراسان - پاس همدان ، شنبه 7 دی ماه 92، ورزشگاه ثامن الائمه(ع) مشهد

هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاههاى كشور - جام آزادگان

ابومسلم خراسان - پاس همدان 

شنبه  7 دی ماه 92  - ساعت 14:00

ورزشگاه بزرگ ثامن الائمه (ع) مشهد

به امید پیروزى مشكى پوشان خراسانى ...

هفته سیزدهم

جمعه 6 دی ماه

پدیده مشهد – گل گهر سیرجان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، ساعت 14

شنبه 7 دی ماه

شهرداری بندرعباس- استقلال اهواز، ورزشگاه خلیج فارس

الوند همدان – سیاه جامگان مشهد، ورزشگاه قدس همدان

شهرداری یاسوج – نساجی مازندران، ورزشگاه تختی یاسوج

فولاد یزد – نیروی زمینی، ورزشگاه شهید نصیری یزد

البدر بندر کنگ –ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه اختصاصی البدربندر کنگ

ابومسلم خراسان – پاس همدان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

نفت گاز گچساران- راهیان کرمانشاه، ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران

پارسه - یزد لوله، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

سایپا شمال – پیکان، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

تمامی دیدارها ساعت 14 برگزار می شود.

نفت آبادان – گهر دورود، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 14 و 15 دقیقه

نفت مسجد سلیمان – آلومینیوم هرمزگان، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان، ساعت 14 و 15 دقیقه


هفته چهاردهم

شنبه 14 دی ماه

ابومسلم خراسان – یزد لوله، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

یکشنبه 14 دی ماه

شهرداری بندرعباس- گیتی پسن اصفهان، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

الوند همدان – استقلال اهواز، ورزشگاه قدس همدان

فولادیزد- سیاه جامگان مشهد، ورزشگاه شهید نصیری یزد

شهرداری یاسوج- نیروی زمینی، ورزشگاه تختی یاسوج

البدر بندرکنگ- مس رفسنجان، ورزشگاه اختصاصی البدر

نفت و گاز گچساران- ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه اختصاصی نفت و گاز گچساران

سایپا شمال – راهیان کرمانشاه، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

پارسه – پیکان، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

پدیده مشهد- نساجی مازندران، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

تمامی دیدارها ساعت 14 برگزار می شود.

نفت آبادان – گل گهر سیرجان، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 14 و 15 دقیقه

نفت مسجد سلیمان – پاس همدان، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان، ساعت 14 و 15 دقیقه


هفته پانزدهم

یکشنبه 22 دی ماه

گل گهر سیرجان – گهر دورود، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

گیتی پسند اصفهان – الوند همدان، ورزشگاه آرارت اصفهان

نساجی مازندران – نفت آبادان، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

نیروی زمینی – پدیده مشهد، ورزشگاه شهدای نزاجا تهران

سیاه جامگان مشهد- شهرداری یاسوج، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

پاس همدان – آلومینیوم هرمزگان، ورزشگاه قدس همدان

مس رفسنجان – نفت و گاز گچساران، ورزشگاه نوش آباد رفسنجان

یزدلوله- نفت مسجد سلیمان، ورزشگاه شهید نصیری یزد

پیکان – ابومسلم خراسان، ورزشگاه پیکانشهر تهران

راهیان کرمانشاه – پارسه، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

تمامی دیدارها ساعت 14 آغاز می شود.

استقلال اهواز – فولاد یزد، ورزشگاه تختی اهواز، ساعت 14 و 15 دقیقه

ایرانجوان بوشهر – سایپا شمال، ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر، ساعت 14 و 15 دقیقه


هفته شانزدهم 

شنبه 28 دی ماه

پدیده مشهد – سیاه جامگان مشهد، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

یکشنبه 29 دی ماه

الوند همدان –شهرداری بندرعباس، ورزشگاه قدس همدان

گهر دورود- نساجی مازنداران، ورزشگاه تختی دورود

فولاد یزد- گیتی پسند اصفهان، ورزشگاه شهید نصیری یزد

شهرداری یاسوج- استقلال اهواز، ورزشگاه تختی یاسوج

نفت و گاز گچساران- البدربندرکنگ، ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران

آلومینیوم هرمزگان- یزدلوله، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

سایپا شمال – مس رفسنجان، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

پارسه - ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

ابومسلم خراسان – راهیان کرمانشاه، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

تمامی دیدارها ساعت 14 آغاز می شود.

نفت آبادان – نیروی زمینی، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 14 و 15 دقیقه

نفت مسجد سلیمان – پیکان، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان


هفته هفدهم

یکشنبه 6 بهمن ماه

نساجی مازندران – گل گهر سیرجان، ورزشگاه شهید وطنی قائمهشر

شهرداری بندرعباس –فولاد یزد، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

نیروی زمینی- گهر دورود، ورزشگاه شهدای نزاجا تهران

گیتی پسند اصفهان- شهرداری یاسوج، ورزشگاه آرارت اصفهان

سیاه جامگان مشهد- نفت آبادان، ورزشگاه تختی مشهد

یزدلوله- پاس همدان، ورزشگاه شهیدنصیری یزد

البدربندرکنگ- سایپا شمال، ورزشگاه اختصاصی البدر

پیکان- آلومینیوم هرمزگان، ورزشگاه پیکانشهر

مس رفسنجان- پارسه، ورزشگاه نوش آباد رفسنجان

راهیان کرمانشاه- نفت مسجد سلیمان، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

تمامی دیدارها ساعت 14 آغاز می شود.

استقلال اهواز- پدیده مشهد، ورزشگاه تختی اهواز، ساعت 14 و 15 دقیقه

ایرانجوان بوشهر- ابومسلم خراسان، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر، ساعت 14 و 15 دقیقه


هفته هجدهم

شنبه 12 بهمن ماه

ابومسلم خراسان- مس رفسنجان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

یکشنبه 13 بهمن

فولاد یزد- الوند همدان، ورزشگاه شهید نصیری یزد

گل گهر سیرجان- نیروی زمینی، ورزشگاه اختصاصی گل گهر

شهرداری یاسوج- شهرداری بندرعباس، ورزشگاه تختی یاسوج

گهر دورود – سیاه جامگان مشهد، ورزشگاه تختی دورود

پدیده مشهد- گیتی پسند اصفهان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

سایپا شمال- نفت و گاز گچساران، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

پارسه – البدربندرکنگ، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

تمامی دیدارها ساعت 14 آغاز می شود.

پاس همدان – پیکان، ورزشگاه قدس همدان، ساعت 14 و 15 دقیقه

آلومینیوم هرمزگان- راهیان کرمانشاه، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس، ساعت 14 و 15 دقیقه

نفت آبادان- استقلال اهواز، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 14 و 30 دقیقه

نفت مسجد سلیمان- ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان، ساعت 14 و 30 دقیقه


هفته نوزدهم

یکشنبه 20 بهمن

نیروی زمینی- نساجی مازندارن، ورزشگاه شهدا نزاجا تهران

سیاه جامگان- گل گهر سیرجان، ورزشگاه ثامن الائمه

گیتی پسنداصفهان- نفت آبادان، ورزشگاه آرارات اصفهان

پیکان – یزدلوله، ورزشگاه پیکانشهر

نفت وگاز گچساران – پارسه، ورزشگاه اختصاصی نفت

مس رفسنجان- نفت مسجد سلیمان، ورزشگاه نوش آباد رفسنجان

تمامی دیدارها ساعت 14 آغاز می شود.

الوند همدان – شهرداری یاسوج، ورزشگاه قدس همدان

شهرداری بندرعباس- پدیده مشهد، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

راهیان کرمانشاه – پاس همدان، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

البدربندرکنگ- ابومسلم خراسان، ورزشگاه اختصاصی البدر

تمامی این بازی ها ساعت 14 و 15 دقیقه اغاز می شود.

استقلال اهواز – گهر دورود، ورزشگاه تختی اهواز

ایرانجوان بوشهر- آلومینیوم هرمزگان، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

این دو دیدار ساعت 14 و 30 دقیقه آغاز می شود.


هفته بیستم

شنبه 26 بهمن ماه

پدیده مشهد – الوند همدان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، ساعت 14

یکشنبه 27 بهمن ماه

ابومسلم – نفت و گاز گچساران، ورزشگاه ثامن الائمه، ساعت 14

شهرداری یاسوج- فولاد یزد، ورزشگاه تختی یاسوج

گل گهر سیرجان- استقلال اهواز، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

گهر دورود – گیتی پسن اصفهان، ورزشگاه تختی دورود

پارسه – سایپا شمال، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

یزدلوله – راهیان کرمانشاه، ورزشگاه شهید نصیری یزد

تمامی این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه اغاز می شود.

پاس همدان- ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه قدس همدان

آلومینیوم هرمزگان- مس رفسنجان، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

این دو دیدار ساعت 14 و 30 دقیقه آغاز می شود.

نفت مسجد سلیمان – البدربندر کنگ، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان

نفت آبادان – شهرداری بندر عباس، ورزشگاه تختی آبادان

این دو دیدار ساعت 14 و 45 دقیقه آغاز می شود.


هفته بیست ویکم

یکشنبه 4 اسفند ماه

سیاه جامگان مشهد- نیروی زمینی، ورزشگاه ثامن الائمه، ساعت 14 و 15 دقیقه

فولاد یزد- پدیده مشهد، ورزشگاه شهید نصیری یزد

گیتی پسند اصفهان – گل گهر سیرجان، ورزشگاه آرارت اصفهان

سایپا شمال – ابومسلم خراسان، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

نفت و گاز گچساران- نفت مسجد سلیمان، ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران

مس رفسنجان- پاس همدان، ورزشگاه نوش آباد رفسنجان

تامی این دیدارها ساعت 14 و 30 دقیقه آغاز می شود.

استقلال اهواز- نساجی مازندران، ورزشگاه تختی اهواز

الوند همدان – نفت آبادان، ورزشگاه قدس همدان

شهرداری بندرعباس- گهر دورود، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

راهیان کرمانشاه –پیکان، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

ایرانجوان بوشهر-یزد لوله، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

البدربندرکنگ- آلومینیوم هرمزگان، ورزشگاه اختصاصی البدر

تمامی این دیدارها ساعت 15 آغاز می شود.


هفته بیست و دوم

جمعه 9 اسفند ابومسلم خراسان – پارسه، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، ساعت 14 و 30 دقیقه

شنبه 10 اسفند

پدیده مشهد- شهرداری یاسوج، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

نیروی زمینی- استقلال اهواز، ورزشگاه شهدای نزاجا

نساجی مازنداران- گیتی پسند اصفهان، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

گهر دورود- الوند همدان، ورزشگاه تختی دورود

گل گهر سیرجان- شهرداری بندرعباس، ورزشگاه اختصاصی گل گهر

پیکان- ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه پیکانشهر تهران

یزد لوله – مس رفسنجان، ورزشگاه شهید نصیری یزد

تمامی این دیدارها ساعت 14 و 45 دقیقه آغاز می شود.

آلومینیوم هرمزگان – نفت و گاز گچساران، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

پاس همدان- البدر بندرکنگ، ورزشگاه قدس همدان

این دو دیدار ساعت 15 آغاز می شود.

نفت آبادان- فولاد یزد، ورزشگاه تختی آبادان

نفت مسجد سلیمان – سایپا شمال، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان

این دو دیدار ساعت 15 و 15 دقیقه آغاز می شود. 
نظرات

  1. سلام خیلی سخته تا کی هواداران ابومسلم باید انتظار سروسامان باید باشند
    واقعا مسولان خراسان و تربیت بدنی استان شهامت جمع کردن تیم را ندا رند
    ما نتیجه میخواهیم

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.