هفته بیست و یكم لیگ دسته اول فوتبال كشور - جام ازادگان ، مشكی پوشان خراسانی میزبان ، شهردارىاراك هستند.

هفته بیست و یكم لیگ دسته اول فوتبال باشگاههاى كشور - جام ازادگان

 ابومسلم خراسان - شهردارى اراك

چهارشنبه 10 اسفند ماه 90 - ورزشگاه تختى مشهد - ساعت 14:30

به امید پیروزى مشكى پوشان خراسان ....

برنامه دیدارهاى ابومسلم تا پایان فصل 90-91

               

             

هفته بیست و یكم    چهارشنبه - 10/12/90  ابومسلم – شهرداری اراك   ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد
        

هفته بیست و دوم  پنجشنبه - 18/12/90  ایرانجوان بوشهر - ابومسلم ساعت 15:30،ورزشگاه بهشتی بوشهر
                 

هفته بیست و سوم   جمعه - 26/12/90   ابومسلم - استیل اذین سمنان   ساعت 15، ورزشگاه تختی مشهد
                

هفته بیست و چهارم   پنجشنبه - 17/1/91   اتكا گرگان – ابومسلم  ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی گرگان
                

هفته بیست و پنجم  پنجشنبه - 24/01/91 ابومسلم – گسترش تبریز ساعت 16:30،ورزشگاه  تختی مشهد             

هفته بیست و ششم ( هفته پایانى )  چهارشنبه - 30/01/91   پارسه تهران - ابومسلم   ساعت 16:30، ورزشگاه کارگران تهران
      

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

هفته بیست و یکم:
سه‌شنبه - 9/12/90

* سایپا شمال - استیل آذین سمنان، ساعت 14:45، ورزشگاه وطنی قائمشهر
* تربیت یزد - استقلال صنعتی، ساعت 14:45، ورزشگاه نصیری یزد

چهارشنبه - 10/12/90
* ابومسلم مشهد - شهرداری اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد

* صنعت ساری - داماش ایرانیان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا ساری
* پیکان تهران - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا شهر قدس
* فولاد یزد - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه نصیری یزد
* مس رفسنجان - اتکا گلستان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی رفسنجان
* پیام مخابرات فارس - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا ارتش شیراز
* شهرداری یاسوج - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی یاسوج
* شیرین فراز کرمانشاه - گهر زاگرس درود، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
* گل‌گهر سیرجان - پاس همدان، ساعت 14:45، ورزشگاه اختصاصی گل گهر
* ماشین سازی تبریز - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی تبریز
* آلومینیوم هرمزگان - نساجی مازندران، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* نفت مسجد سلیمان - کاوه تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه اختصاصی نفت

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

هفته بیست و دوم:
پنجشنبه - 18/12/90
* داماش ایرانیان - فولاد یزد، ساعت 15، ورزشگاه کارگران تهران
* شهرداری اراک - پیکان تهران، ساعت 15، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
* گسترش فولاد تبریز - مس رفسنجان، ساعت 15، ورزشگاه تختی تبریز
* اتکا گلستان - سایپا شمال، ساعت 15، ورزشگاه آزادی گرگان
* استیل آذین سمنان - پیام مخابرات فارس، ساعت 15، ورزشگاه تختی  سمنان
* گهر زاگرس درود - شهرداری یاسوج، ساعت 15، ورزشگاه تختی درود
* برق شیراز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی برق
* پاس همدان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
* نساجی مازندران - تربیت یزد، ساعت 15، ورزشگاه وطنی قائمشهر
* کاوه تهران - گل‌گهر سیرجان، ساعت 15، ورزشگاه هما تهران
* نیروی زمینی تهران - نفت مسجد سلیمان، ساعت 15، ورزشگاه شهدا نزاجا
* شهرداری بندرعباس - صنعت ساری، ساعت 15:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* ایرانجوان بوشهر - ابومسلم مشهد، ، ساعت 15:30، ورزشگاه بهشتی بوشهر
* صنعتی خوزستان - ماشین سازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

هفته بیست و سوم:
پنجشنبه - 25/12/90
* صنعت ساری - فولاد یزد، ساعت 15، ورزشگاه شهدا ساری

جمعه - 26/12/90
* مس رفسنجان - داماش ایرانیان، ساعت 15، ورزشگاه تختی رفسنجان
* پیکان تهران - ایرانجوان بوشهر، ساعت 15، ورزشگاه شهدا شهر قدس
* سایپا شمال - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15، ورزشگاه وطنی قائمشهر
* ابومسلم مشهد - استیل آذین سمنان، ساعت 15، ورزشگاه تختی مشهد
* پیام مخابرات فارس - اتکا گلستان، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* شهرداری یاسوج - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه تختی یاسوج
* گهر زاگرس درود - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه تختی درود
* تربیت یزد - برق شیراز، ساعت 15، ورزشگاه نصیری یزد
* شیرین فراز کرمانشاه - کاوه تهران، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
* ماشین سازی تبریز - نساجی مازندران، ساعت 15، ورزشگاه تختی تبریز
* شهرداری بندرعباس - شهرداری اراک، ساعت 15:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* نفت مسجد سلیمان - صنعتی خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی نفت

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

هفته بیست و چهارم:
پنجشنبه - 17/1/91

* شهرداری اراک - صنت ساری، ساعت 16:15، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
* فولاد یزد - مس رفسنجان، ساعت 16:15، ورزشگاه نصیری یزد
* داماش ایرانیان - سایپا شمال، ساعت 16:15، ورزشگاه کارگران تهران
* استیل آذین سمنان - پیکان تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی
* گسترش فولاد تبریز - پیام مخابرات فارس، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی تبریز
* اتکا گلستان - ابومسلم مشهد، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی گرگان
* پاس همدان - شهرداری یاسوج، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان
* کاوه تهران - گهر زاگرس درود، ساعت 16:15، ورزشگاه هما تهران
* برق شیراز - ماشین سازی تبریز، ساعت 16:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* نیروی زمینی تهران - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 16:15، ورزشگاه شهدا نزاجا
* نساجی مازندران - نفت مسجد سلیمان، ساعت 16:15، ورزشگاه وطنی قائمشهر
* آلومینیوم هزمرگان - تربیت یزد، ساعت 16:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* ایرانجوان بوشهر - شهرداری بندرعباس، ساعت 16:30، ورزشگاه بهشتی بوشهر
* صنعتی خوزستان - گل‌گهر سیرجان، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی اهواز

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

هفته بیست و پنجم:
پنجشنبه - 24/01/91

* صنعت ساری - مس رفسنجان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدا ساری
* شهرداری اراک - ایرانجوان بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
* سایپا شمال - فولاد یزد، ساعت 16:30، ورزشگاه وطنی قائمشهر
* شهرداری بندرعباس - استیل آذین سمنان، ساعت 16:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* پیام مخابرات فارس - داماش ایرانیان، ساعت 16:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* پیکان تهران - اتکا گلستان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدا شهر قدس
* ابومسلم مشهد - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی مشهد

جمعه - 25/01/91
* شهرداری یاسوج - تربیت یزد، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی یاسوج
* پاس همدان - کاوه تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه قدس همدان
* ماشین سازی تبریز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تبریز
* گهر زاگرس درود - نیروی زمینی تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی درود
* نفت مسجد سلیمان - برق شیراز، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی نفت
* شیرین فراز کرمانشاه - صنعتی خوزستان، ساعت 16:30، ورزشگاه  انقلاب کرمانشاه
* گل‌گهر سیرجان - نساجی مازندران، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

هفته بیست و ششم: ( هفته پایانى )
چهارشنبه - 30/01/91

* ایرانجوان بوشهر - صنعت ساری، ساعت 16:30، ورزشگاه بهشتی بوشهر
* مس رفسنجان - سایپا شمال، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی رفسنجان
* استیل آذین سمنان - شهرداری اراک، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی سمنان
* فولاد یزد - پیام مخابرات فارس، ساعت 16:30، ورزشگاه نصیری یزد
* اتکا گلستان - شهرداری بندرعباس، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی گرگان
* پارسه تهران - ابومسلم مشهد، ساعت 16:30، ورزشگاه کارگران تهران
* گسترش فولاد تبریز - پیکان تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تبریز

پنجشنبه - 31/01/91
* کاوه تهران - شهرداری یاسوج، ساعت 16:30، ورزشگاه هما تهران
* تربیت یزد - ماشین سازی تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه نصیری یزد
* نیروی زمینی تهران - پاس همدان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدا نزاجا
* آلومینیوم هرمزگان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 16:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* صنعتی خوزستان - گهر زاگرس درود، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی اهواز
* برق شیراز - گل‌گهر سیرجان، ساعت 16:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* نساجی مازندران - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 16:30، ورزشگاه وطنی قائمشهر
 

 

به امید موفقیت ابومسلم خراسان

تنظیم : مصطفى رحمتى