برنامه هفته پنجم تا پایان نیم فصل نخست


هفته پنجم


چهارشنبه: 24 مهر
14:30 سیاه جامگان مشهد - گهر دورود (ثامن الائمه مشهد)
14:45 نیروی زمینی تهران - گل گهر سیرجان (شهدا نزاجا)
14:45 پیکان تهران - پاس همدان (پیکان شهر)
14:45 مس رفسنجان - ابومسلم خراسان (تختی رفسنجان)
15: شهرداری بندرعباس - شهرداری یاسوج (خلیج فارس بندرعباس)
15: نفت و گاز گچساران- سایپا شمال (اختصاصی نفت و گاز)
15: البدر بندر کنگ- داماش ایرانیان (اختصاصی البدر)
15:15 الوند همدان – فولاد یزد (قدس همدان)
15:15 راهیان کرمانشاه - آلومینیوم هرمزگان (آزادی کرمانشاه)
15:30 استقلال اهواز- صنعت نفت آبادان (تختی اهواز)
15:30 ایرانجوان بوشهر- نفت مسجد سلیمان (شهید بهشتی بوشهر)
جمعه: 26 مهر
15: گیتی پسند اصفهان - پدیده مشهد (فولاد شهر)

کمیته مسابقات برنامه هفته پنجم تا هفته پایانی نیم فصل نخست را اعلام کرد که از این قرار است:
هفته پنجم
چهارشنبه: 24 مهر
14:30 سیاه جامگان مشهد - گهر دورود (ثامن الائمه مشهد)
14:45 نیروی زمینی تهران - گل گهر سیرجان (شهدا نزاجا)
14:45 پیکان تهران - پاس همدان (پیکان شهر)
14:45 مس رفسنجان - ابومسلم خراسان (تختی رفسنجان)
15: شهرداری بندرعباس - شهرداری یاسوج (خلیج فارس بندرعباس)
15: نفت و گاز گچساران- سایپا شمال (اختصاصی نفت و گاز)
15: البدر بندر کنگ- داماش ایرانیان (اختصاصی البدر)
15:15 الوند همدان – فولاد یزد (قدس همدان)
15:15 راهیان کرمانشاه - آلومینیوم هرمزگان (آزادی کرمانشاه)
15:30 استقلال اهواز- صنعت نفت آبادان (تختی اهواز)
15:30 ایرانجوان بوشهر- نفت مسجد سلیمان (شهید بهشتی بوشهر)
جمعه: 26 مهر
15: گیتی پسند اصفهان - پدیده مشهد (فولاد شهر)
 هفته ششم
دوشنبه: 29 مهر
15: آلومینیوم هرمزگان- ایرانجوان بوشهر (خلیج فارس بندرعباس)
سه شنبه: 30 مهر
14:30 ابومسلم خراسان - البدر بندر کنگ (ثامن الائمه مشهد)
14:45 نساجی مازندران- نیروی زمینی تهران (شهدا ساری)
14:45 گل گهر سیرجان- سیاه جامگان مشهد (اختصاصی گل گهر)
14:45 گهر دورود- استقلال اهواز (تختی دورود)
14:45 یزد لوله- پیکان تهران (شهید نصیری یزد)
14:45 داماش ایرانیان- نفت وگاز گچساران (صنایع دفاع تهران)
15: پاس همدان- راهیان کرمانشاه (قدس همدان)
چهارشنبه: 1آبان
15:15 صنعت نفت آبادان - گیتی پسند اصفهان (تختی آبادان)
*شهرداری یاسوج- الوند همدان (متعاقبا اعلام می شود)
*پدیده مشهد- شهرداری بندرعباس (متعاقبا اعلام می شود)
*نفت مسجد سلیمان- مس رفسنجان (متعاقبا اعلام می شود)
 هفته هفتم
جمعه: 3 آبان
14:30 مس رفسنجان - آلومینیوم هرمزگان (تختی رفسنجان)
دوشنبه: 6 آبان
14:15 سیاه جامگان مشهد - نساجی مازندران (ثامن الائمه مشهد)
14:30 فولاد یزد- شهرداری یاسوج (شهید نصیری یزد)
14:30 گیتی پسند اصفهان- گهر دورود (فولاد شهر)
14:45 الوند همدان- پدیده مشهد (قدس همدان)
14:45 نفت و گاز گچساران- ابومسلم خراسان (اختصاصی نفت و گاز)
14:45 البدر بندر کنگ- نفت مسجد سلیمان (اختصاصی البدر)
15: استقلال اهواز- گل گهر سیرجان (تختی اهواز)
15: ایرانجوان بوشهر- پاس همدان (شهید بهشتی بوشهر)
*شهرداری بندرعباس- صنعت نفت آبادان (متعاقبا اعلام می شود)
*سایپا شمال- داماش ایرانیان (متعاقبا اعلام می شود)
*راهیان کرمانشاه- یزد لوله (متعاقباً اعلام می شود)
 هفته هشتم
شنبه: 11 آبان
14:15 پدیده مشهد- فولاد یزد (ثامن الائمه)
14:30نیروی زمینی تهران- سیاه جامگان مشهد (شهدا نزاجا)
14:30 نساجی مازندران- استقلال اهواز (شهدا ساری)
14:30 گل گهر سیرجان- گیتی پسند اصفهان (اختصاصی گل گهر)
14:30 گهر دورود- شهرداری بندرعباس (تختی دورود)
14:30 پیکان تهران- راهیان کرمانشاه (پیکان شهر)
14:30 یزد لوله- ایرانجوان بوشهر(شهید نصیری یزد)
14:45 پاس همدان- مس رفسنجان (قدس همدان)
14:45 آلومینیوم هرمزگان- البدر بندر کنگ (خلیج فارس بندرعباس)
15: صنعت نفت آبادان- الوند همدان (تختی آبادان)
15: نفت مسجد سلیمان- نفت و گاز گچساران (شهید بهنام محمدی)
یکشنبه 12 آبان
14:15 ابومسلم خراسان- سایپا شمال (ثامن الائمه مشهد)
 
هفته نهم
یکشنبه: 19 آبان
14:30 شهرداری یاسوج- پدیده مشهد (تختی یاسوج)
14:30 فولاد یزد- صنعت نفت آبادان (شهید نصیری یزد)
14:30 گیتی پسند اصفهان- نساجی مازندران (فولادشهر)
14:30 داماش ایرانیان- ابومسلم خراسان (صنایع دفاع)
14:30 سایپا شمال- نفت مسجد سلیمان (شهدا ساری)
14:30 مس رفسنجان- یزد لوله (تختی رفسنجان)
14:45 نفت و گاز گچساران- آلومینیوم هرمزگان (اختصاصی نفت و گاز)
14:45 البدر بندر کنگ- پاس همدان (اختصاصی البدر)
14:45 الوند همدان- گهر دورود (قدس همدان)
14:45 شهرداری بندرعباس- گل گهر سیرجان (خلیج فارس بندرعباس)
15 استقلال اهواز- نیروی زمینی تهران (تختی اهواز)
15 ایرانجوان بوشهر- پیکان تهران (شهید بهشتی بوشهر)
 هفته دهم
یکشنبه 26 آبان
14: سیاه جامگان مشهد- استقلال اهواز (ثامن الائمه مشهد)
14:15 نیروی زمینی تهران- گیتی پسند اصفهان (شهدا نزاجا)
14:15 گهر دورود- فولاد یزد (تختی دورود)
14:15 نساجی مازندران- شهرداری بندرعباس (شهدا ساری)
14:15 گل گهر سیرجان- الوند همدان (اختصاصی گل گهر)
14:15 یزد لوله- البدر بندر کنگ (شهید نصیری یزد)
14:15 پیکان تهران- مس رفسنجان (پیکان شهر)
14:30 راهیان کرمانشاه- ایرانجوان بوشهر (آزادی کرمانشاه)
14:30آلومینیوم هرمزگان- سایپا شمال (خلیج فارس بندرعباس)
14:30 پاس همدان- نفت و گاز گچساران (قدس همدان)
15: نفت مسجد سلیمان- داماش ایرانیان (شهید بهنام محمدی)
15: صنعت نفت آبادان- شهرداری (تختی آبادان)
 هفته یازدهم
جمعه: آذر
14: ابومسلم خراسان- نفت مسجد سلیمان (ثامن الائمه مشهد)
شنبه: 2 آذر
14: پدیده مشهد- صنعت نفت آبادان (ثامن الائمه مشهد)
14: گیتی پسند اصفهان- سیاه جامگان مشهد (فولاد شهر)
14: شهرداری یاسوج- گهر دورود (تختی یاسوج)
14: فولاد یزد- گل گهر سیرجان (شهید نصیری یزد)
14: داماش ایرانیان- آلومینیوم هرمزگان (صنایع دفاع)
14: سایپا شمال- پاس همدان (شهدا ساری)
14: مس رفسنجان- راهیان کرمانشاه (تختی رفسنجان)
14:15 شهرداری بندرعباس- نیروی زمینی تهران (خلیج فارس بندرعباس)
14:15 الوند همدان- نساجی مازندران (قدس همدان)
14:15 البدر بندر کنگ- پیکان تهران (اختصاصی البدر)
14:15 نفت و گاز گچساران- یزد لوله (اختصاصی نفت و گاز)
 هفته دوازدهم
شنبه: 9 آذر
14: گهر دورود - پدیده مشهد (تختی دورود)
14: سیاه جامگان مشهد- شهرداری بندرعباس (ثامن الائمه مشهد)
14: گل گهر سیرجان- شهرداری یاسوج (اختصاصی گل گهر)
14: نیروی زمینی تهران- الوند همدان (شهدا نزاجا)
14: نساجی مازندران- فولاد یزد (شهدا ساری)
14: پیکان تهران- نفت و گاز گچساران (پیکان شهر)
14: یزد لوله- سایپا شمال (شهید نصیری یزد)
14:15آلومینیوم هرمزگان- ابومسلم خراسان (خلیج فارس بندرعباس)
14:15 راهیان کرمانشاه - البدر بندر کنگ (آزادی کرمانشاه)
14:15 پاس همدان - داماش ایرانیان (قدس همدان)
14:30 استقلال اهواز- گیتی پسند اصفهان (تختی اهواز)
14:30 ایرانجوان بوشهر- مس رفسنجان (شهید بهشتی بوشهر)